STATUT
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „TĘCZOWA DOLINA” W GOLINIE

(tekst ujednolicony)

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
FORMA PRAWNA
1. Przedszkole „Tęczowa Dolina” jest placówką niepubliczną.
2. Siedziba Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina” znajduje się w Golinie przy ulicy Liliowej 1 (62-590 Golina).
3. Organem prowadzącym jest mgr Ewa Kanabus – Koszal, zamieszkała w Skrzynce 28, poczta Ostrowite, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Euro-Edukator Ewa Kanabus-Koszal (z siedzibą w: ul. Rolnicza 3a, 62-420 Strzałkowo).
4. Nadzór pedagogiczny nad Niepublicznym Przedszkolem „Tęczowa Dolina” sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty – Delegatura w Koninie.
§ 2
PODSTAWA PRAWNA
Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Dolina” działa na podstawie:
- Ustawy o systemie oświaty;
- Ustawy Karta Nauczyciela (w zakresie dotyczącym placówek niepublicznych);
- Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
- Konwencji Praw Dziecka;
- niniejszego Statutu.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „TĘCZOWA DOLINA”
§ 3
1. Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Dolina” realizuje cele i zadania zgodnie z Ustawą o systemie oświaty oraz przepisami wydanymi na jej podstawie poprzez:
- wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,
- sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości,
- współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie w wychowywaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.
§ 4
1. Zadania Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina”:
- wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
- tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
- wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

- zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń umożliwiających im ciągłość procesów adaptacji oraz udzielanie pomocy dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
- wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
- wzmacnianie poczucia wartości, umożliwienie rozwoju indywidualności i oryginalności dziecka oraz rozwijanie potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
- tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, o sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
- przygotowanie dziecka do rozumienia własnych emocji i emocji innych, uczuć własnych i innych oraz dbanie o zdrowie psychiczne,
- budowanie wrażliwości estetycznej dziecka w wielu sferach aktywności człowieka,
- tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
- tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania i prezentowania wytworów własnej pracy,
- współdziałanie z rodzicami, z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
- umożliwienie dzieciom poznania wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa przedszkolna, inne osoby dorosłe, w tym osoby starsze,
- systematyczne wdrażanie treści wychowawczych o nowe zagadnienia wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju – za zgodą rodziców,
- wychowania obywatelskie i patriotyczne,
- wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
- tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznania innych kultur.


ROZDZIAŁ III
ORGANY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „TĘCZOWA DOLINA”
§ 5
Organami Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina” są:
- Organ Prowadzący – mgr Ewa Kanabus-Koszal prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Euro-Edukator Ewa Kanabus-Koszal,
- Dyrektor Zarządzający - mgr Ewa Kanabus-Koszal,
- Dyrektor – mgr Iwona Płocka,
- Wicedyrektor,
- Rada Pedagogiczna.
§ 7
Do zadań i kompetencji Organu Prowadzącego należy:
- nadanie Statutu Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina”,
- zatwierdzanie zmian w Statucie,

- koordynacja zgodności celów realizowanych przez Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Dolina” z założeniami Statutu,
- podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina”,
- powoływanie Dyrektora Zarządzającego.
§ 7 a
Do zadań i kompetencji Dyrektora Zarządzającego należy:
- kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
- zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora,
- zarządzanie finansami i majątkiem placówki,
- podejmowanie decyzji o utworzeniu, bądź likwidacji oddziału przedszkolnego,
- ustalanie wysokości opłat w Niepublicznym Przedszkolu „Tęczowa Dolina”,
- zatwierdzanie wniosków Dyrektora w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników.
§ 8
Do zadań Dyrektora należy:
- zapoznanie pracowników oraz rodziców ze Statutem i regulaminami placówki,
- kierowanie pracą placówki,
- powołanie Wicedyrektora Przedszkola,
- koordynowanie pracy Wicedyrektora w zakresie procesu dydaktyczno –wychowawczego przedszkola oraz opieki nad dziećmi,
- kontrolowanie pracy Wicedyrektora,
- przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,
- sprawowanie nadzoru pedagogicznego w placówce,
- współpraca z rodzicami,
- kierowanie polityką kadrową placówki,
- podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z placówki w czasie roku szkolnego,
- zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż,
- stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
- prowadzenie dokumentacji kancelaryjno –archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 9
Do zadań Wicedyrektora należy:
- kierowanie pracą placówki pod nieobecność Dyrektora,
- czuwanie nad sprawnością bieżącej organizacji pracy,
- pełnienie nadzoru kierowniczego nad codzienną pracą nauczycieli,
- kontrolowanie procesu dydaktyczno –wychowawczego prowadzonego w przedszkolu,
- koordynowanie opieki nad dziećmi,
- bieżąca współpraca z rodzicami.
§ 10
Zadania Rady Pedagogicznej:
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
2. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
3. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.
4. Zebrania rady są protokołowane.
5. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady.

6. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom.
7. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
- opiniowanie zmian w Statucie,
- podejmowanie uchwał w sprawie skreśleń z listy wychowanków placówki,
- zatwierdzanie planów pracy,
- ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- wnioskowanie w sprawach organizacji placówki.
8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykle większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Na zaproszenie przewodniczącego w posiedzeniu Rady Pedagogicznej może brać udział organ prowadzący.

 


ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „TĘCZOWA DOLINA”
§ 11
1. Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Dolina” zapewnia opiekę, wychowanie i naukę dzieciom w wieku od 3 do 7 lat.
2. Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych z uwzględnieniem ich wieku oraz potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, jak i dysfunkcji.
3. Liczba dzieci w oddziale kształtuje się od 12 - 25 osób.
4. Grupa może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci.
5. W każdym oddziale może przebywać maksymalnie 5 dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności.
6. Placówka może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci.
7. W szczególnych przypadkach, na prośbę rodziców, mogą być przyjmowane dzieci w wieku od 2,5 roku.
8. Placówka funkcjonuje cały rok.
9. Coroczny termin przerw w pracy Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina” ustala Dyrektor.
10. Godziny pracy placówki ustala Dyrektor.
11. Ramowy rozkład dnia pracy ustala Dyrektor.
13. Rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
14. Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Dolina” w czasie roku szkolnego może modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.
15. W okresie wakacyjnym, a także w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela, dopuszcza się tworzenie innego składu grup przedszkolnych.
16. W miarę możliwości, Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Dolina” może przyjąć na podstawie okresowej umowy dziecko spoza placówki na okres wakacji lub ferii.
§ 12
Zasoby materialne Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina” pochodzą z:
- czesnego,
- dotacji,
- darowizn,
- prowadzenia pomocniczej działalności gospodarczej,
- innych wpływów.

§ 13
1. W Niepublicznym Przedszkolu „Tęczowa Dolina” obowiązuje opłata stała, która nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka (czesne).
2. Placówka zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci.
3. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący /zawarte w umowie z rodzicem lub opiekunem prawnym/.
§ 14
Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Dolina” zapewnia świadczenie w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.
§ 15
Do realizacji celów statutowych placówka posiada:
- 5 sal do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w tym salę gimnastyczną,
- toalety dla dzieci i dorosłych,
- szatnię,
- zaplecze kuchenne i kuchnię,
- pomieszczenie administracyjne,
- pomieszczenie socjalne,
- pomieszczenie do zajęć indywidualnych.
§ 16
Rekrutacja do Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina” odbywa się na podstawie ustalonych zasad:
1. O przyjęciu dziecka decyduje Dyrektor, po rozmowie kwalifikacyjnej z rodzicami, biorąc pod uwagę:
- możliwość zapewnienia danemu dziecku optymalnych warunków rozwoju /dotyczy zwłaszcza dzieci z niepełnosprawnością/,
- akceptowanie przez rodziców Statutu i regulaminów obowiązujących w placówce,
- kolejność zgłoszeń,
- kryteria szczegółowe (wynikające z uzyskania wsparcia ze środków publicznych, w tym min. funduszy unijnych).
2. Placówka prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
3. Podstawą zgłoszenia do Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina” będzie karta zgłoszeniowa złożona przez rodziców dziecka.
§ 17
Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina” w następujących sytuacjach:
- nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka przez ponad dwa tygodnie,
- braku przystosowania się do grupy – zagrożenie bezpieczeństwa swojego i innych dzieci,
- nieprzestrzegania przez rodziców Statutu oraz innych regulaminów obowiązujących w placówce,
- nie uiszczenia przez rodziców opłaty za pobyt dziecka w wyznaczonym terminie.


ROZDZIAŁ V
WYCHOWANKOWIE NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „TĘCZOWA DOLINA”

§ 18
1. Do Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina” mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 7 lat, z zastrzeżeniem określonym w § 11 pkt 7 niniejszego Statutu.
2. Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, okres wychowania przedszkolnego może być wydłużony /za zgodą rodzica/ do 8-go roku życia dziecka – do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
4. Dziecko w Niepublicznym Przedszkolu „Tęczowa Dolina” posiada wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
- pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości,
- właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo –wychowawczo -dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
- szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania,
- rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,
- ochrony przed wszystkimi formami wyrażania przemocy fizycznej, bądź psychicznej,
- poszanowania jego godności osobistej,
- poszanowania własności,
- opieki i ochrony,
- akceptacji jego osoby,
- indywidualnego procesu i tempa jego rozwoju.
4. Do obowiązków dziecka w szczególności należy:
- zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych i obowiązujących w grupie,
- dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych,
- każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza wyznaczony przez nauczyciela teren,
- zgłaszanie nauczycielowi wszelkich niedyspozycji, czy problemów,
- poszanowanie wyposażenia placówki,
- przestrzegania zasad higieny osobistej,
- słuchanie i wykonywanie poleceń, a także odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina”.


ROZDZIAŁ VI
RODZICE
§ 19
1. Rodzice i nauczyciele są zobowiązani do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do:
- znajomości podstaw programowych w danej grupie,
- zapoznania się z planem pracy danej grupy,
- wyboru rodzaju zajęć, na które dziecko ma uczęszczać spośród oferty zajęć dodatkowych,
- uzyskiwania na bieżąco informacji na temat swojego dziecka,
- uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielenia dziecku pomocy,
- wyrażania i przekazywania dyrektorowi i organowi prowadzącemu informacji i wniosków dotyczących pracy placówki.
3. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

- przestrzeganie zawartej umowy z placówką, postanowień niniejszego Statutu oraz innych regulaminów placówki,
- respektowanie ustaleń Rady Pedagogicznej,
- przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki lub przez upoważnioną przez rodziców osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecku,
- natychmiastowy odbiór dziecka w przypadku zgłoszenia przez placówkę choroby lub niedyspozycji dziecka,
- terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt, wyżywienie dziecka i dodatkowe wybrane zajęcia w Niepublicznym Przedszkolu „Tęczowa Dolina”,
- informowanie o przyczynach dłuższej nieobecności dziecka w placówce,
- niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, a także zgłaszanie nauczycielowi niedyspozycji zarówno fizycznej, jak i psychicznej,
- udzielanie pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
- przyprowadzanie do Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina” dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej,
- informowanie na bieżąco o zmianie adresu, czy telefonach kontaktowych,
- odbieranie dziecka w godzinach funkcjonowania placówki lub ponoszenie kosztów pobytu dziecka po godzinach, w wysokości ustalonej przez organ prowadzący, dotyczącej dodatkowej oferty opiekuńczej,
- zaopatrzenie dziecka w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające komfort i bezpieczeństwo w czasie zabawy, nauki i pracy /w przypadku dzieci niepełnosprawnych zaopatrzyć je należy w odpowiednie i niezbędne środki higieniczne/,
- odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina”.


ROZDZIAŁ VII
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
„TĘCZOWA DOLINA”
§ 20
1. W Niepublicznym Przedszkolu „Tęczowa Dolina” zatrudnieni są nauczyciele z udokumentowanymi kwalifikacjami pedagogicznymi, zgodnie z wymogami przepisów prawa oświatowego /w tym do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością/.
2. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
- poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
- ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
- włączenia ich w działalność placówki.
3. Do zakresu obowiązków nauczycieli należy:
- planowanie i prowadzenie pracy opiekuńczej i dydaktyczno – wychowawczej w oparciu o diagnozę dziecka i obowiązujące w placówce plany pracy i programy nauczania,
- odpowiadanie za wysoką jakość świadczonej pracy,
- nauczyciel jest zobowiązany otaczać indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków, wspierając jego rozwój psychofizyczny, rozwijając jego zdolności i zainteresowania,
- stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
- współpraca ze specjalistami świadczącymi fachową pomoc psychologiczno - pedagogiczną, zdrowotną i inną,
- prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz udokumentowanie tych obserwacji,

- realizacja zaleceń Dyrektora, Wicedyrektora i osób kontrolujących,
- inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym,
- realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Wicedyrektora, a wynikających z bieżącej działalności placówki,
- ponoszenie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci podczas całego pobytu dziecka w Niepublicznym Przedszkolu „Tęczowa Dolina”, w tym w czasie uczestniczenia dziecka w imprezach /zabawach/ organizowanych przez placówkę, poza jej terenem oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.
4. Nauczyciel ma prawo do:
- formułowania własnych programów nauczania i wychowania - za zgodą Dyrektora,
- dokształcania się i doskonalenia zawodowego,
- realizacji ścieżki awansu zawodowego,
- korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w placówce,
- korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora lub Wicedyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych poradni i instytucji.
5. W Niepublicznym Przedszkolu „Tęczowa Dolina” zatrudnieni mogą być także pracownicy pomocniczy: pomoce nauczycieli, pielęgniarka, pracownicy administracji i obsługi (w tym kucharka /intendentka, pomoc kuchenna, sprzątaczka, pracownik gospodarczy).
Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor w załączniku do umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
6. Wynagrodzenie Dyrektora, Wicedyrektora, nauczycieli, innych specjalistów oraz personelu pomocniczego ustalone jest na podstawie kontraktów indywidualnych.


ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności placówki: Dyrektora, Wicedyrektora, nauczycieli, pracowników pomocniczych, rodziców, dzieci.
2. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnianie na życzenie Statutu za zgodą Dyrektora przedszkola.
3. Pozostałe regulaminy w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.
4. Statut wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2018 r.
5. W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Pracy wraz z pochodnymi.

 


ORGAN PROWADZĄCY:
mgr Ewa Kanabus-Koszal
prowadząca działalność pod firmą Euro – Edukator Ewa Kanabus – Koszal
ul. Rolnicza 3a, 62-420 Strzałkowo
Tel. 602-573781, fax 63-2765705
e-mail: koszraf@poczta.onet.pl, www.euro-edukator.eu
NIP: 123-028-06-01, REGON: 639779974