Nasza oferta edukacyjna

„Ma dziecko przyszłość, ale ma i przeszłość, pamiętne zdarzenia, wspomnienia, wiele godzin najistotniejszych samotnych rozważań. Nie inaczej niż my pamięta, ceni i lekceważy, logicznie rozumuje – i błądzi, gdy nie wie. Rozważnie ufa i wątpi … Jakże opłakanie ubogie byłyby wiadomości dziecka, gdyby ich nie czerpało od rówieśników, nie podsłuchiwało, nie wykradało ze słów i rozmów dojrzałych. Szacunku dla pracy poznania! Szacunku dla niepowodzeń i łez! Żądajmy szacunku dla jasnych oczu, gładkich skroni, młodego wysiłku i ufności. Szacunku, jeśli nie pokory, dla białego, jasnego, niepokalanego, świętego dziecięctwa!”

Janusz Korczak

 

 

Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Dolina” zapewnia świadczenie w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.

 

Dla kogo skierowana jest nasza oferta?
Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Dolina” zapewnia opiekę, wychowanie i naukę dzieciom w wieku od 3 do 7 lat. Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych z uwzględnieniem ich wieku oraz potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, jak i dysfunkcji.

W szczególnych przypadkach, na prośbę rodziców, mogą być przyjmowane dzieci w wieku od 2,5 roku. Placówka funkcjonuje cały rok. W miarę możliwości, Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Dolina” może przyjąć na podstawie okresowej umowy dziecko spoza placówki na okres wakacji lub ferii.

 

Ilu wychowanków znajduje się w przedszkolu?
Liczba dzieci w oddziale kształtuje się od 12 - 25 osób a grupa może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci. W każdym oddziale może przebywać maksymalnie 5 dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności. Placówka może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci.

 

Jakie są zasady odpłatności?
W Niepublicznym Przedszkolu „Tęczowa Dolina” obowiązuje opłata stała, która nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka (czesne). Placówka zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący /zawarte w umowie z rodzicem lub opiekunem prawnym.


Cele i zadania

 1. W naszym przedszkolu każde dziecko jest wyjątkowe i kochane.
 2. Przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
 3. Pragniemy nauczyć naszych podobiecznych wiary we własne możliwości, rozwinąć w nich optymizm i poczucie własnej wartości.
 4. Obserwujemy dzieci i pomagamy im rozwijać ich zainteresowania i talenty.
 5. Uczymy życzliwości i empatii, opierając się na uniwersalnych wartościach takich jak miłość, przyjaźń, wzajemny szacunek.
 6. Uczymy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.
 7. Wspieramy dzieci w ich dążeniu do samodzielności i szanujemy ich autonomię.
 8. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.
 9. Wykorzystujemy naturalną potrzebę działania dzieci, stwarzając takie sytuacje, które wyzwolą u nich przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania.
 10. Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki szkolnej, poprzez zainicjowanie warunków do działania umożliwiających dziecku osiągnięcie „dojrzałości szkolnej”.
 11. Wspomagamy naukę czytania i pisania, rozwijając sprawność umysłową, językową i manualną.
 12. Wyposażamy dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej.
 13. Wspomagamy kompleksowy rozwój dziecka, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem intelektualnym i możliwościami rozwojowymi.
 14. Oferujemy pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną.
 15. Przedszkole otwarte jest na propozycje rodziców i partnerską współpracę z rodziną dziecka.

Cele i zadania powyższej grupy, zostały szczegółowo opisane w Statucie Niepublicznego Przedszkola "Tęczowa Dolina".