NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWA DOLINA" W GOLINIE

 

„Dobra szkoła – to przede wszystkim mądra szkoła. Niechaj w pracy wychowawczej wszyscy zaangażowani w nią ludzie poczują się związani najpiękniejszym zadaniem – cierpliwego i pełnego spokojnej mądrości ukazywania dojrzewającym ludziom jak być człowiekiem naprawdę...”
Ks. Karol Wojtyła 30.09.1970r.

 

Niepubliczne Przedszkole i żłobek „Tęczowa Dolina” zlokalizowane jest na ul. Liliowa 1 w Golinie. Przedszkole jest jednym z dwóch takich obiektów prowadzonych przez "EURO-EDUKATOR" Ewa Kanabus - Koszal. Informacje na temat naszej firmy znaleźć można na naszej oficjalnej stronie interetowej: www.euro-edukator.eu

Nasze przedszkole jest miejscem, w którym motywujemy dzieci do działania, poznawania, doświadczania, przeżywania. Nasze środowisko edukacyjne zapewnia indywidualizację w procesie nauczania oraz poznawania świata.

Chcemy, aby nasze przedszkole tworzyło dzieciom warunki do ciekawych zabaw, rozwijało ich zainteresowania, uzdolnienia, a także inicjowało działania pozaprzedszkolne rozszerzające zakres poznawanego środowiska.

Chcmy, aby nauczyciele rozumieli dzieci, umieli rozpoznawać ich potrzeby i umiejętnie je zaspakajali.Wszyscy tworzymy ciepłą i przyjazną atmosferę, która niech zaskutkuje interesującymi przedsięwzięciami i projektami wychowawczo – dydaktycznymi.

 

Cele i zadania przedszkola

Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, poprzez:

 • - wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,
 • - sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
 • - współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie w wychowywaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

 

Wynikające z powyższych celów zadania realizujemy w następujących obszarach:

 • - kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych,
 • - kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
 • - wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
 • - wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
 • - wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
 • - wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
 • - wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem,
 • - wychowanie przez sztukę muzyka i śpiew, pląsy i taniec,
 • - wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne,
 • - wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,
 • - wspomaganie dzieciom w rozumieniu zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,
 • - wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
 • - wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,
 • - kształtowanie gotowości di nauki czytania i pisania,
 • - wychowania rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin w naszej placówce. Postaramy się udzielić Państwu wszelkich niezbędnych informacji.

 

 

Z wyrazami szacunku

Iwona Płocka
Dyrektor